Bli medlem

Medlemsavgiften är fr o m 2012 250 kr och inkluderar vår tidning Krutkorn som utkommer 4 ggr per år samt olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften på vårt postgiro 430 69 27-7. 
Uppge på inbetalningskortet vilken klubb du tillhör.